CASSIOPEIUS Management

COMMERCIAL INVENTIONS beyond Imagination

Tím

Našu spoločnosť tvorí stabilný tím kvalitných ľudí, odhodlaných vytvárať vyššie hodnoty a prinášať nové knowhow. Jadro tvoria ľudia zabezpečujúci vývojové, obchodné, právne a účtovné činnosti, ktoré je doplňované odborníkmi z relevantných odborov. Prispôsobujeme sa špecifickým požiadavkám zákazníkov, vytvárame zostavy pre jednotlivé realizované obchody či vytvárané projekty. Náš tím je tvorený jednak užším okruhom týchto interných zamestnancov a jednak širokou databázou externých spolupracovníkov. Všetci títo členovia tvoria jadro spoločnosti, kde každý prispieva komplementárnym dielom. Chápeme, že kvalitní a lojálni ľudia sú zárukou perspektívy rastu a stability akéhokoľvek podnikania. Dôraz kladieme na odbornú precíznosť, pracovnú efektivitu a časovú splniteľnosľ. Navzájom sa dobre poznáme a dôverujeme si, častokrát trávime spoločne aj svoj voľný čas.

Interní zamestnanci:

 Ing. Daniel Cimrák, MBA (CEO) - vývojový a projektový manažér, inovátor, evanjelizátor a metodológ  so širokým záberom v oblastiach pôsobenia - priemyselný dizajn a technológie, IT softvér a online služby, high-art umenie, reklama a branding a príbuzné smery. Je zakladateľom spoločnosti Cassiopeius Management. Študoval na Vysokej škole výtvarných umení (Bratislava, SK) - Priemyselný dizajn a na Ekonomickej Univerzite (Bratislava, SK) - Informačné technológie. Momentálne študuje diaľkovo na Medzinarodnej CEMI Univerzite (CZ; s globalnymi lektormi) - Vodcovstvo medzinarodneho biznisu (Global business leadership) pre získanie MBA titulu. Okrem poskytovania rôznych trhových služieb, venuje sa aj vytváraniu a realizácii pokrokových a komerčne uplatniteľných koncepčných riešení z predošle vymenovaných oblastí a obchodným činnostiam (napr. v energetike). 

 Mgr. Martin Olijáš (CFO) - obchodný a account manažér, obchodník so širokým záberom v oblasti energetiky a FMCG predaja. V spoločnosti zabezpečuje vyhľadávanie nových obchodných a projektových príležitostí a tým prináša zvyšovanie jej obratu. Študoval na Univerzite Komenského (Bratislava, SK) - Podnikový manažment, momentalne si robí doktorát (PhD.). Pôsobil vo viacerých renomovaných obchodných spoločnostiach i v štátnej správe. Je špecialista na vyjednávanie obchodných podmienok a udržovanie VIP vzťahov. Má u nás nezaplatiteľnú roľu a jeho prínos pre rozvoj spoločnosti je značný. 

 Ing. Marián Fuchs - technologický manažér, programátor a IT konzultant. V spoločnosti zabezpečuje navrhovanie informačných systémov, databáz a aplikácií pre fungovanie spoločnosti, ale najmä pre rozvoj našich inovatívnych projektov. Študoval na Technickej univerzite (Košice, SK) - Informačné technológie a Programovacie techniky. Na základe jeho práce môže celá spoločnost fungovat rýchlo a efektívne a plne vedieť reagovať na dopytované požiadavky či vzniknuté problémy v reálnom čase.

 Mgr. Dávid Ondrušek - investičný manažér a burzový broker. V spoločnosti zabezpečuje spolupôsobenie pri investičnom rozhodovaní a vyhľadávanie investorov pre obchodné či projektové činnosti. Študoval na Univerzite Komenského (Bratislava, SK) - Prírodné vedy. Postupne sa dostal cez rôzne zamestnania k elektronickému obchodovaniu na svetových burzách (akcie, forex, komodity, dlhopisy). Jeho intuitívne a prognostické schopnosti nám pomáhajú sa vyvarovať podnikateľským rizikám a robiť racionálne rozhodnutia.

 Ing. Marianna Kravčíková - komunikačný a marketingový manažér, administratívny a procesný asistent. V spoločnosti zabezpečuje komunikačné a margetingové aktivity pre obchodné či projektové činnosti a metodologické nastavovanie interných procesov. Študovala na Ekonomickej univerzite (Bratislava, SK) - Medzinárodné vzťahy. Je zcestovaná a ovláda viacere svetové jazyky. Ma širokú komunitu medzinárodných obchodných kontaktov a neustále nám prináša nové dalšie. 

 JUDr. Peter Mudron - advokát a právny konzultant. V spoločnosti zabezpečuje vytváranie a kontrolu zmlúv a poskytuje všeobecné právne konzultácie. Študoval na Univerzite Komenského (Bratislava, SK) - Právo. Má dlhoročnú a rozsiahlú prax s riešením mnohých obchodných, majetkových i trestných prípadov. Vie promptne reagovať na rôzne požiadavky na zmenu od klienta a je k dispozícii 'na zavolanie' pri potrebe poskytnutia právnej rady. Zaujíma ho jedine otvorená hra a Win-Win prístup v zmluvách.

  Ing. Jozef Cipro - auditór a finančný konzultant, znalec z odvetvia finančný kontroling. V spoločnosti zabezpečuje poradenstvo v oblasti oceňovania podnikov a asistuje pri tvorbe finančných projekcií obchodných či projektových činností. Študoval na Ekonomickej Univerzite (Bratislava, SK) - Ekonómiu a manažment. Vie promptne reagovat na rôzne požiadavky na zmenu od klienta a je k dispozícii 'na zavolanie' pri potrebe poskytnutia auditórskej či inej ekonomickej rady. Zaujíma ho hlavne reálna dosiahnuteľnosť vo finančných projekciách.

 Mgr. Filip Šóš - psychologicky a spirituálny konzultant. V spoločnosti zabezpečuje psychologické i spirituálne poradenstvo z hľadiska vykonávaných obchodných či projektových činností, v súvislosti vo vzťahu k ľuďom. Študoval na Univerzite Komenského (Bratislava, SK) - Psychológiu a tiež kresťansky seminár (Sázava, CZ). Pomáha nám zachovávať si kresťanské i morálne hodnoty práce, ktorú vykonávame. Hoci jeho sluzby nie sú využívané často, prinášajú pre spoločnosť hmatateľný benefit v dlhodobom hľadisku. 

 

Externí spolupracovníci:

Ostatné činnosti spoločnosti zabezpečujú externí spolupracovníci - účtovníčka, grafici, architekti, projektanti, technológovia, vedci a pod.. Pri vysoko špecializovaných obchodných či projektových činnostiach si v prípade potreby najímame rôznych iných špecialistov. Takisto pri vypracovávaní odborných posudkov pre podania žiadostí o eurofondy a iný legálny lobing oslovujeme renomované osobnosti z prostredia univerzít, SAV a iných inštitúcií. Najčastejšie sa nám jedná o informácie či posúdenia technických smerov - informatika, strojárstvo, energetika, medicína a pod. Udržujeme si s nimi preto dobré vzťahy, veľmi si vážime ich záujem a ochotu nám cenné informácie, resp. odborné vyjadrenia poskytnúť. S viacerými máme dohodnutú aj dlhodobú spoluprácu na našich projektoch.