CASSIOPEIUS Management

COMMERCIAL INVENTIONS beyond Imagination

Služby (ponuka)

 V súčasnosti zabezpečujeme následovné služby:

   ● Vývoj inovatívnych projektov, Príprava výrobnej-/vývojovej dokumentácie
      
- technická dokumentácia: strojárska-/programátorská-/procesná-/metodologická-/..
       - prípadné testovanie prototypu/modelu/dema produktu alebo služby
       *najmä z oblastí dizajnu/technológie priemyselných výrobkov, IT technológií, IT služieb, umenia, reklamy a príbuzných odvetví

   ● Vypracovavanie biznis plánov a predakvizičných analýz
      
- stavová časť: Exekutívne zhrnutie, Opis a história firmy, Opis produktu/služby/tovaru, Dosiahnuté úspechy firmy, ...
       - plánovacia časť: Výhody/nevýhody pripravovaného produktu/služby, Reklamno-Marketingový plán, Obchodný plán, Personálny plán,  ...
       - analytická časť:
Analýza potencionálneho zákazníka, Odhady kúpneho potenciálu trhu, Analýza podielov na trhoch, Analýza vývoja daného odvetvia, SWOT analýza, Bariéry vstupu na trh, ...
       - prieskumová časť:
Marketingový prieskum potrieb zákazníka, Definovanie problému v danom prostredí, ...
       - finančná časť: Výsledovka, Súvaha, Cashflow, Diskontné projekcie, ...
       - časová časť: Harmonogram etáp a dosiahnutia čiastkových míľnikov, ...
       *mnohé hodnoty čo najvýstižnejšie zobrazené v tabuľkách, grafoch a diagramoch

   ● Vypracovávanie žiadostí o príspevky zo štátnych (EU) fondov
        - analytická (zo všetkých aspektov) opisná časť danej podstaty potreby dodatočných financií
        - dôkladné naštudovanie si intencií a kritérií práve aktuálnej výzvy, ich následne zohľadnenie
        - cizelovanie predpripravených podaní a preverovanie nejasností s riadiacim orgánom prebiehajúcej výzvy

   ● Vytváranie prezentačných a obchodných dokumentov
       - dokumenty: katalogy, brozury, spravy, analyzy,   ...
       - formáty: PDF; XML, HTML; DOC, XLS,
PPT; G.Doc (najideálnejšie)
       - v uzavretej, ale aj predformátovanej - editovateľnej, vyplňateľnej a položkovo rozšíriteľnej podobe
       * možu maž uniformný brandový graficko-štruktúrny charakter

  
   ● Vypracovávanie patentových prihlášok; Expertné oceňovanie know-how
        - celosvetová rešerš a porovnanie opisov zlepseni existujucich patentov
        - spracovanie technického opisu a zhodnotenie špecialistami z daných oblastí
        - spracovanie prípadných obrazových (nákresových) častí prihlášky
        - finančné ocenenie inovatívnych technológií a možného ekonomického prínosu pre spoločnosť

   ● Navrhovanie/dolaďovanie obchodno-právnych zmlúv a dohôd
       - použitie explicitných definícií jednotlivých bodov zmluvy a kontrola ich právnej vymožiteľnosti
       - overovanie súladu zluvy z danou štatnou aj medzinárodnou legislatívou

   ● Finančné-/auditórske ohodnocovanie stavu firmy
       - vypracovanie správy doterajších výsledkov hospodárenia firmy
       - analýza budúceho možného vývoja, zvážovanie možných projektových rizík

   ● Sprostredkovavanie investícií a vyhľadávanie obchodných príležitostí  
       - aktívne vyhľadávanie potencionálnych investorov do projektu/odberateľov tovaru
       - predpripravená hĺbkovo argumentačná a
intenzívna vyjednávacia činnosť
       - spolupráca pri due dilligence procese s budúcimi investormi
       *pri náhodnom naďabení na obchodnú príležitosť, ju radi využijeme v prospech všetkých zúčastnených strán

   ● Projektové riadenie najmä vznikovej-/rozvojovej fázy podniku
  
     - vypracovanie výrobného-/vývojového finančného plánu a časového harmonogramu projektu (podľa jednotlivých etáp)
       - čiastkové predfinancovanie prípravy projektu (spísanie patentovej prihlášky, vývoja priemyselných matríc,
...)
       *najmä do fázy vytvorenia vlastného manažmentu firmy, t.j. väčšinou do momentu prefinancovania projektu private equity kapitálom

   ● Odborné technické-/vývojárske-/dizajnérske-/marketingové-/obchodné-/finančné-/právne-/.. konzultácie
      
- ďalšie dodatočné poradenstvo a prípravné stretnutia ohľadom vzájomných možností s klientom/investorom
       *najmä ohľadom prípravy a rozvoja rôznych projektov z oblastí ktorým sa venujeme 

  *špecifickú a vysoko odbornú problematiku konzultujeme s partnerskými sukromnými i verejnými organizáciami