CASSIOPEIUS Management

COMMERCIAL INVENTIONS beyond Imagination

Referencie

  Medzi našich doterajších najvýznamnejších a najvernejších zákazníkov patria nasledujúce spoločnosti a organi-zácie. Pre našu firmu je doležité budovať stabilný vzťah na profesionálnom prístupe k požiadavkám a prianiam klienta. Pracujeme však oboma smermi - navrhovaním vlastných projektov potencionálnym partnerom ako aj rie-šením zákazok vo forme vypracovania projektov a dodávok služieb podľa zadania klienta, zväčša prispôsobením  na jeho konkrétny prípad, čiže 'na kľúč'.  V prípade vytvorenia vzájomnej spolupráce, sprostredkúvavame získanie investičných prostriedkov na realizáciu spoločného projektového zámeru.

 Súkromné spoločnosti a živnostníci:

 

 Štátne a Verejné (vedecké) organizácie:

  • Fakulta informatiky a informačných technológii, SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA, Bratislava (SK) www.fiit.stuba.sk
  • Strojnícka fakulta, SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA, Bratislava (SK) www.sjf.stuba.sk
  • TECHNICKÁ UNIVERZITA, Košice (SK)www.tuke.sk
  • UNIVERZITA P. J. ŠAFÁRIKA, Košice (SK) - www.upjs.sk
  • Jesseniova lekárska fakulta UNIVERZITY KOMENSKÉHO, Martin (SK) - www.jfmed.uniba.sk
  • VÝSKUMNÝ ÚSTAV PAPIERA A CELULÓZY (SK) www.vupc.sk
  • VÝZKUMNÝ ÚSTAV POZEMNÝCH STAVEB (CZ) www.vups.cz
  • Ústav polymérov, SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED (SK) - www.polymer.sav.sk
  • FRAUNDHOFER INSTITUTE for Building Physics (IBP) (DE) www.ibp.fraunhofer.de
 V prípade potreby vieme na vyžiadanie poskytnúť dané relevantné kontakty na konkrétne osoby a oddelenia.